Уникални учебни дисциплини

Още в детската градина ранно ограмотяване по авторска методика – часове в групи по четене.
Още в ПК – часове по литературно четене, в които децата се отправят на приказно пътешествие с любимите си герои от класическите детски приказки.
В часовете със звездичка по български език и математика децата надграждат знанията си с материал от следващ клас.
Още в първи клас – отбори по математика за децата с изявен математически талант.
Още от трети клас всяка учебна дисциплина се води от преподавател-специалист в конкретната област с цел децата да получат по-задълбочени познания във всички научни области.
Още от четвърти клас – математически паралелки.
Още от пети клас децата се насочват според показаните интереси към придобиване на по-задълбочени знания в конкретните научни направления, което им помага да формират собствен научен мироглед и критерии, както и да се насочат към избора на професия.
В седми клас ние организираме специализирана подготовка за кандидатстване. Тя  има за цел да подготви децата за формата на изпитите в различните средни училища. За провеждане на тези часове "ЕСПА" е привлякла най-ярките имена в съответната учебна дисциплина. Провеждана на територията на училището, специализираната подготовка спестява на децата време и гарантира на родителите най-добро качество.