Какво ни отличава

Запазваме индивидуалността на всяко дете, откриваме таланта му и се стремим да го развием максимално.

Академични стандарти, които осигуряват реализация на нашите седмокласници по първо желание в най-елитните колежи в България и по света.

Авторска образователна концепция с  множество образователни и културни инициативи, която изгражда нашите възпитаници като енциклопедични личности и възпитава у тях такава палитра от умения и качества, която ги подпомага в тяхната блестяща реализация в бъдеще.

Уникална организация на живот с хармоничен баланс между учебна дейност и разтоварващ блок с изкуства и спорт, която не позволява на децата да се претоварват умствено. Сряда е разтоварващ ден с ателиета и студиа с над 15 възможности.

Единствено в "ЕСПА" децата изучават два чужди езика още от детската градина – английски, испански или немски – 20 учебни часа седмично. Ниво С1 /expert-higher intermediate/, равняващо се на английска гимназия още в 6-ти клас.

Всяка година езикови лагери с преподаватели от Cambridge Education Group.

Приемственост между детска градина и училище.

Още от трета група на детската градина - ранно ограмотяване по уникална авторска методика.

Още в подготвителен клас - часове по литературно четене.

Още от първи клас - отбори по математика

Още от трети клас - преподаватели специалисти по всяка учебна дисциплина.

Още в четвърти клас - математически паралелки - 10 учебни часа седмично.

Още в шести клас профилираме децата според техните желания и показани резултати.

Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас с елитни преподаватели.

Допълнителен брой часове по фундаменталните науки за затвърждаване на знанията още в училище.

Уникални образователни и културни инициативи, които изграждат нашите възпитаници като енциклопедични личности; стимулират творческата им активност и тяхното трудолюбие.

В "ЕСПА" всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа, за да успее да разгърне максимално своите природни заложби.

Насочваме децата според показаните дарования и интереси към придобиване на по-задълбочени знания в конкретни научни области, което ги подпомага при формирането на собствен научен мироглед и критерии и за избора им на професия.

Индивидуална учебна програма на всеки наш възпитаник според показаните от него природни заложби, интереси и учебни резултати.

Представителни формации на училището за децата с ярки постижения в чуждоезиковото обучение и отличен резултат в учебната работа.

Отбори за високо спортно майсторство по катерене и футбол.

Годишни награди за постижения в учебната работа, в изкуствата и спорта.

Стипендии за отлични резултати в учебната работа и чуждоезиковото обучение

Система за подбор и обучение на преподавателите, наложена от уникалната авторска образователна концепция на училището.

Звено от методически ръководители по всяка учебна дисциплина – експерти по образованието, което ежедневно работи за повишаване качеството на учебния процес чрез посещения на уроци и обсъждането им.

Широк консултантски екип от учени, които работят за повишаване квалификацията на преподавателския екип чрез обучителни семинари и изготвя  тестовете за измерване на резултатите на децата в учебната работа.

С децата от "ЕСПА" работят едни от най-ярките творци на България.