Петъчно шоу - седмично

Целодневното обучение предполага натрупване на значително умствено натоварване до края на деня и особено в края на седмицата. Това прави последния учебен час в петък неефективен дори като самоподготовка. Ако този час обаче е силно емоционално зареден и нестандартно проведен, тогава той ще е желан и чакан с нетърпение не само защото е последен, но и защото е празник. Мотивацията за подготовка за него ще е още по-силна, ако в този час присъства състезателният елемент. По този начин се дава поле за изява на децата и на естествения стремеж към съревнование на физика и интелект.

Петъчният празник е естествен завършек на работата на децата по темата на седмицата. Свързан с календарен празник или актуално събитие, като съдържание обхваща широк спектър теми, включени във второто равнище на обучение в "ЕСПА". Знания, надхвърлящи образователния минимум по основните предмети. Енциклопедични знания от всички области на науката и изкуството, невключени в учебниците, които определят нивото на т. нар. обща култура. Като форма петъчният празник е разнообразен, за да не омръзне на децата: викторини, олимпиади, кръстословици, тематични състезания, забавни игри със състезателен характер. Децата имат възможност да проявят творчество и при създаването на артистични паузи между кръговете на този вид празници. Тези прояви се редуват със срещи с видни личности от всички области на българската наука и култура, посветени на бележити дати и събития от културно – историческото ни наследство. Важни за възпитанието и развиването на двигателна култура са и спортните празници – поне четири за една учебна година.

Петъчното шоу е една от формите на работа с децата в "ЕСПА", която има висок образователен и емоционален ефект. Този „особен час” осигурява публичност на детската творческа активност  - нещо, което е широко заложено във философията на "ЕСПА" и Авторската образователна концепция на училището.