Второ образователно равнище

В "ЕСПА" сме обединили множество усилия, за да направим престоя на децата тук  максимално пълноценен и да успеем да ги изградим като енциклопедични личности с богата обща култура и  високи образователни стандарти.

Уникални учебни дисциплини по АОК
- Групи четене /за 3 и 4 група/ са част от Авторската концепция на училището.  Основната им задача е да подпомогнат ограмотяването в ранна  възраст с цел плавна адаптация към предизвикателствата на първи клас. Прилагаме методически разработена  авторска програма на "ЕСПА", която е систематизирана в няколко учебни нива. Образователната концепция в училище "ЕСПА" осигурива  работата в групи четене да започне още в трета група на детската градина и да приключи в първи клас:
      3-та група - нулево, първо и второ ниво по четене;
      4-та   група  -  трето, четвърто и пето ниво по четене;
 - Изпит по четене - в края на всеки  цикъл се провежда изпит на всички деца пред комисия и публика за преминаване в по-високо ниво.
 - Часове със звездичка /за 4 група/ - те имат цел да запознаят децата с учебния материал от по-горна образователна степен чрез подходящи игрови методи. Часовете се водят от преподавателите от подготвителен клас. В четвърта група се редуват занимания по предучилищна подготовка и английски език. Работата в часовете със звездичка дава възможност за плавно адаптиране на децата към училищната среда.

 

Уникални образователни инициативи по АОК
 - Петъчен празник - една от образователните инициативи по АОК на училище "ЕСПА". Петъчното  шоу е естествен завършек на работата на децата по темата на седмицата. То има  висок образователен и емоционален ефект и осигурява публична изява на децата всяка седмица. Това им дава опит и самочувствие за изява пред публика.
- Културни седмици - те имат за цел да разтоварят децата от ритмичния учебен процес и да обогатят представите им в различни области на човешкото познание. В часовете по първо равнище не се взема нов материал, а се прави преговор под формата на викторини, състезания и игри с помощта на допълнителни помагала. По второ равнище обогатяваме представите на децата по всяка учебна дисциплина с енциклопедични знания. Организираните извънучебни прояви - посещения на музеи, изложби, театрални постановки, концерти и други дават възможност да се докоснат до съответната наука и съответното изкуство.
 - Конкурси - за постигането на образователните и възпитателни цели, които си поставяме, организираме седмични, месечни и годишни конкурси. Своеобразното съревнование между децата в групата стимулира тяхната активност в учебната и възпитателна работа, подържа интереса и стремежа им към по- високи резултати.