Медицинско обслужване

В "ЕСПА" осигуряваме целодневно медицински персонал от 8:30 до 17:00 часа. Медицинската сестра поема грижата за децата, които имат здравословни оплаквания, преценява състоянието на детето и дали то може да остане в училище. За всеки проблем със здравето на детето училището уведомява семейството. Ако е необходимо даването на медикаменти, то се съгласува с родителя.

През есенно-зимния сезон, с цел намаляване на опасността от разпространение на вирусни инфекции училище "ЕСПА" осигурява медицински филтър. При констатирано неразположение детето се връща за домашно лечение.

За да ограничим разпространението на вирусите, моля водете детето си в "ЕСПА" само  ако сте уверени, че то е абсолютно здраво! При прекарано заболяване детето може да се върне в училище само след представяне на медицинска бележка от личния лекар.

В "ЕСПА" не допускаме болни деца, приемащи лекарства. Изключение правим за медикаменти за алергични и хронични заболявания. В тези случаи родителят е необходимо да информира медицинската сестра, която се ангажира с даването на лекарството.
Преподавателите в "ЕСПА" са преминали курс към БЧК за оказване на първа медицинска помощ. При възникнал инцидент с дете преподавателят реагира според своите познания и предава детето на медицинската сестра, която оказва първа помощ, преценява неговото състояние и дава своите препоръки.

При всеки инцидент веднага информираме родителите и предприемаме действия съобразно тяхното желание.

В началото на учебната година родителят е необходимо да представи лична здравно-профилактична карта с вписани всички направени до момента имунизации. Извършването на всяка нова имунизация от личния лекар се удостоверява  с  медицинска бележка.