Връзка с родители

Родителски срещи

Училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество със семейството. Ние информираме родителите за развитието на детето в учебната работа всеки месец – писмено чрез информациите за развитието на детето и устно на родителските срещи. В индивидуален разговор всеки преподавател запознава подробно родителите с развитието на детето за съответния период. Дава своята оценка за неговата работа, както и препоръки за по-ефективна подготовка за постигане на максимални резултати. На родителските срещи преподавателят мотивира пред родителя знака за поощрение в учебната работа, а когато детето не го е получило, дава насоки за подобряване на работата му. Всеки възникнал проблем с детето трябва да бъде коментиран с родителите  и те да бъдат ангажирани с разрешаването му.

Родителските срещи в "ЕСПА" се провеждат  четири пъти в годината по график, описан в календарния план на училището. Родителските срещи през месеците януари и април се провеждат непосредствено преди срочните и годишни тестове и имат за цел да информират родителя за постиженията на детето му и да го ангажират с учебния процес, за да осигурим най-добрите резултати за всяко дете.

Родителските срещи започват в 17.30 часа и се провеждат по установен дневен ред. Абсолютно задължително е да присъстват всички преподаватели, които работят с децата от класа, включително и тези по инструмент. Отсъствие е възможно само при представяне на болничен лист.

 

Електронна учебна документация

 Училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество със семейството. За да осигурим най-добрата комуникация и за да можем да разчитаме на Вашето съдействие, ние Ви информираме ежеседмично за всичко, което се случва с детето Ви, като за Ваше улеснение сме въвели електронна документация, която можете да ползвате в удобно за Вас време.