Първо образователно равнище

“Знанието е сила”

По всеки един основен предмет учениците в "ЕСПА" имат допълнителен брой часове за затвърждаване на знанията, определени от МОМН за съответния клас. Задълбочената подготовка на преподавателите и прецизното провеждане на всеки един учебен час с редуването на дейности и интерактивни методи на преподаване позволяват усвояването на учебния материал още в клас. "ЕСПА" гарантира отлични резултати на тестовете след четвърти и седми клас.

С цел децата да получат по-задълбочени познания във всички научни области още от трети клас всяка учебна дисциплина се води от преподавател-специалист в конкретната област.

Още от пети клас децата се насочват според показаните интереси към придобиване на по-задълбочени знания в конкретните научни направления, което им помага да формират собствен научен мироглед и критерии.

Съботното утро е публична изява на децата от всеки клас в края на първия срок. Под формата на игри и състезания родителите задават въпроси на децата по конспекти, обхващащи учебния материал по всяка учебна дисциплина.