Учителски екип

Учителски екип

Според нас компетентен е посветеният на работата си преподавател с отворен и търсещ ум. Той е висококвалифициран, опитен и готов да приеме изискванията и предизвикателствата на живота. Неговото самосъзнание е насочено към личностното израстване на децата и това стои в основата на хармоничното съжителство като едно семейство между учители и ученици в малката общност, наречена "ЕСПА". Благодарение на своята репутация, "ЕСПА" се ползва с привилегията да привлича първокласни преподаватели и специалисти от всяка научна област.

В "ЕСПА" работят около 120 човека, преподавателски екип, на пълен работен ден за 230 ученици: приблизително 40 учители по академичните предмети, преподаватели по изобразително изкуство и музика, треньори по различни спортове, библиотекар, медицинска сестра, психолог и голям персонал, грижещ се за битовата дейност.

Звено от методически ръководители по всяка учебна дисциплина – експерти по образованието, което ежедневно работи за повишаване качеството на учебния процес чрез посещение на уроци и обсъждането им.

Към училището е привлечен широк консултантски екип от учени, който изготвя тестовете за измерване на резултатите на децата в учебната работа и работи за повишаване квалификацията на учителите чрез обучителни семинари.

Методически ръководители:

В "ЕСПА" работи екип от методически ръководители, експерти по образованието в съответната учебна дисциплина. Те извършват ежедневна методическа работа за повишаване на квалификацията на преподавателите - посещения на уроци и обсъждането им с конкретни препоръки и изисквания. Следят за подготовката на преподавателите за учебната работа.


Наталия Николова - предучилищна подготовка (в ЕСПА от 1995 г.)

Събка Бенчева - начално училище (в ЕСПА от 2002 г.)

Рени Стоичкова - български език и литература (в ЕСПА от 2012 г.)
    
Ръководители на екипи:


Екип “Класни ръководители ПК - 7 клас”- Мария Киркова (в ЕСПА от 2008 г.)

Организира и контролира всички административни, организационни и битови въпроси, свързани с класното ръководство, връзката класен - специалист, работата с базата данни на училище ЕСПА. Ръководи седмичните срещи

на екип "Класни ръководители".

Екип “Чуждoезиково обучение” - Константин Спасов (в ЕСПА от 2007 г.)

Отговаря за ефективното провеждане на учебните часове и спазването на годишното разпределение. Подпомага работата на преподавателите по чужди езици. Координира провеждането на образователните инициативи по

чужди езици: месец на английския език; месеци на чуждоезиковите култури и чуждоезикови лагери.

*часове по разговорен английски език с децата от 2 до 7 клас води г-н Ролф Мак. Той идва от Англия и притежава бакалавърска диплома по физика от Оксфорд и сертификат за учител по английски език на Cambridge University CELTA. 

Екип "Специалисти по основните учебни дисциплини” Мария Киркова ЕСПА от 2008г.)

Организира и контролира учебната работа на преподавателите по основните учебни дисциплини в 4-7 клас.

Подпомага организацията и провеждането на писмените изпитвания, интерактивните часове и проектната работа по всеки предмет. Координира участието на специалистите в богатия и разнообразен живот на училището.

Екип “Специалисти изкуства и ателиета” - Петя Нанова (в ЕСПА от 2010 г.)

Подпомага работата на екипа по провеждане на културните инициативи и празниците по Авторската концепция.

Екип “Преподаватели по инструмент” - Петя Нанова (в ЕСПА от 2010 г.)

Контролира провеждането на индивидуалните занимания по инструмент, актуализира ежегодно календарния план на екипа. Организира изявите на децата при провеждането на Вокално - инструменталния концерт на училище ЕСПА.

Екип “Спорт” - Константин Спасов (в ЕСПА от 2007 г.)

Организира и упражнява контрол по провеждането на всички спортни инициативи в училище ЕСПА.

Екип “Администрация” – Симон Вартерян (в ЕСПА от 2015 г.)

Координира работата на екипа по подготвянето, организирането и архивирането на всички документи, свързани с живота в ЕСПА.

Екип “Творчески продукти” - Радостина Войнова (в ЕСПА от 1998 г.)

Отговаря за изготвянето на училищните вестници, информационни материали и др.