Връзка с родителите

Училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество със семейството. Ние залагаме като основа за успехите на нашите деца екипната работа между училището и семейството. Единните изисквания и взаимното доверие между двете институции са най-добрият помощник за постигане на високите цели, които и училището, и семейството сме си поставили. Всички отговори на въпроси, свързани с учебната работа, организацията на живота, реда и правилата в "ЕСПА" родителят може да намери в училищните формуляри. Те се осъвременяват ежегодно и се предоставят на семейството в началото на всяка учебна година. Екипът на "ЕСПА" винаги е на разположение за всички въпроси и препоръки на родителите.

Срещи
С Президента на "ЕСПА" - г-жа Елена Немцова всеки ден след  предварително уговорена среща.
С Директора на Детска градина  "ЕСПА" - г-жа Петя Нанова на телефон 0899 900 704 по въпроси, касаещи реда и организацията на живота в детската градина.
С Координатора “Връзка с родителите” в  "ЕСПА" - г-жа Петя Нанова
 на телефон 0899 900 704 по всички текущи въпроси в детската градина.

Срещи с класните ръководители, педагозите-специалисти и логопеда на "ЕСПА" може да направите по всяко време след предварителна лична уговорка.

Електронна учебна документация
Електронната учебна документация в "ЕСПА" дава възможност на родителите да следят в удобно за тях време всичко, което се случва с детето им в "ЕСПА". Информацията се публикува ежеседмично.

Родителски срещи
Екипът на "ЕСПА" ежедневно е на разположение за всички ваши въпроси.

Родителски срещи по групи за отчитане постиженията на децата в учебната работа се провеждат в края на всяко полугодие.