Първо образователно равнище

Първо образователно равнище в "ЕСПА" включва  всички учебни дисциплини по изискванията  на МОМН. Авторската образователна концепция е построена архитектонично върху десет цикъла по съответни теми за всяка седмица. Съдържанието на всяка учебна дисциплина /родна реч, математика, опознаване на света, английски език, музика, изобразителни и приложни дейности /е подчинено на темата на седмицата. Работата по темата приключва с петъчно шоу, на което децата демонстрират наученото.

 

   

 

 

Теми на седмицата

 

 Цикъл

 

 Теми

Хайде да се запознаем

       септември


      

Семейството
Моето тяло

 

Обичам природата

       октромври
      
      
     

В китните поля и градини
Златна есен
Животните в гората
Животните във фермата

 

 Хубава си, Татковино!

        ноември
   
      
      

Културна седмица “Народни будители”
Обичам те, Родино мила
Аз съм българче
Бяла зима

 Зимен празничен календар

 
      декември

 

 


      
      

Коледа
Милосърдие
Сурвачки
Културна седмица “Рождество Христово” 

 

 Светът около мен

      
       януари

 

 


      

Планетата Земя
Знам и мога
Как живеем днес?

С какво пътуваме?

 

Родна стряха

 

 

       февруари
      
     

Моят град

Моят дом

Баба Марта

 Пролетта дойде

       март

 

 

Подарък за мама
Кой доведе пролетта?
Пролетна градина

 

Светът на
възрастните

      април

 

 

 

 

Добрите обноски
Какъв да стана?
Великден

Приказен свят

 

 Книгата - моят приятел

 

 

Детски мечти

    

        май

 

 

       юни

Културна седмица "Театър, цирк, карнавал"
Родна реч омайна, сладка
Славянските народи с букви кой дари?
Детство мое

Здравей, лято
Културна седмица “Пеем и танцуваме”  

 


 

ПЪРВА група


Родна реч
Образователното направление има за цел развитието на говорната реч,  правилно изговаряне на думите, съставяне на цели изречения, образуване на единствено и множествено число. Децата се учат да наизустяват кратки стихотворения и така обогатяват речниковия си запас от думи.

Математика
Формират се елементарни математически представи. Овладява се броенето до три. Децата се запознават с геометричните фигури и правят количествени сравнения. Упражняват се да съпоставят и групират предметите.

Природен свят
Образователното съдържание включва запознаване с различни растения и животни, техните външни белези и начин на живот. Възприемане на особеностите на различните годишни времена.

Социален свят
В тази възраст се изграждат основните хигиенни навици и правила на поведение. Децата се учат да разпознават различните признаци на предметите и да се ориентират самостоятелно в околната среда.

 

ВТОра група


Родна реч
Образователното съдържание включва развитие на свързаната реч: описания, заучаване на стихотворения наизуст, преразказване на част от познати приказки. Осъществява се подготовка за ограмотяване:  дидактични игри със звукове и букви в българската азбука. Формира се граматически правилната реч.

Математика
Развиват се пространствените и времеви отношения. Изграждат се у децата представи за величините  "височина", "дължина" и "ширина". Формират се количествени отношения и се изграждат числови представи, като се запознават с числата от едно до десет и зрително възприемат цифрите /от 1 до 10/.

Природен свят
Образователното направление има за цел възприемането на съществените признаци на предмети и обекти от растителния и животинския свят. Осмислят се краткотрайните и дълготрайните сезонни промени и влиянието им върху обектите от природата.

Социален свят
В тази възрастова група децата се учат да общуват с околните, правят сравнения на предметите от близката среда.  У тях се изграждат представи за различните видове превозни средства и тяхното предназначение, запознават се и с правилата за движение. Формират се представи за личните и официални празници, обичаи и традиции.

 

ТРЕtа група

 

Родна реч

Образователното съдържание включва развитие на свързаната реч: описания, заучаване на стихотворения наизуст, преразказване на част от познати приказки. Осъществява се подготовка за ограмотяване чрез дидактични игри със звукове и букви в българската азбука. Формира се граматически правилната реч.

Математика

Развиват се пространствените и времеви отношения. Изграждат се у децата представи за величините "височина", "дължина" и "ширина". Формират се количествени отношения и се изграждат числови представи, като се запознавт с числата от едно до десет и зрително възприемат цифрите /от 1 до 10/.

Природен свят

Образователното направление има за цел възприемането на съществените признаци на предмети и обекти от растителния и животинския свят. Осмислят се краткотрайните и дълготрайните сезонни промени и влиянието им върху обектите от природата.

Социален свят

В тази възрастова група децата се учат да общуват с околните, правят сравнения на предметите от близката среда.  У тях се изграждат представи за различните видове превозни средства и тяхното предназначение, запознават се и с правилата за движение. Формират се представи за личните и официални празници, обичаи и традиции.

 

ЧЕТВЪРта група


Родна реч
Обучението по родна реч се осъществява в няколко направления: развитие на свързаната реч,  преразказване на приказки, рецитиране на стихотворения, съставяне на кратки разкази. В тази възраст децата започват вече да четат  на български език. Учат се да пресъздават и произведения от художествената литература.

Математика
Математическата подготовка има за цел да изгради у децата обобщена представа за числото  като количествена характеристика. Формират се пространствените представи, както и представите за величини и практическо ориентиране във времето. Развиват се у децата елементарни умения за графично знаково моделиране на задачите.

Природен свят
Децата се запознават и се учат да се ориентират в заобикалящата ги природна среда. Извършват се наблюдения и описания на природни явления. Изучават живата и неживата природа.

Социален свят
Образователното направление има за цел да запознае децата с културните и национални ценности, празници и обичаи. Формират се представи за предназначението и функциите на предметите и средствата на труда. Децата се запознават и с особеностите на различните професии.