Система за оценяване

В училище "ЕСПА" има стройна система за проверка и оценка на знанията на учениците.
Текущите писмени изпитвания /ТПИ/ по всеки учебен предмет се провеждат регулярно през цялата учебна година. Те имат за цел навременна проверка на знанията на децата върху малки отрязъци от учебното съдържание. Те помагат за формиране на устойчиви навици за учене и придобиването на опит в тестовото изпитване.
Дидактическите тестове проверяват резултатите от учебната работа в края на всеки срок. Те се провеждат и оценяват от независими експерти.
Писмените и устни изпити по английски език представляват контролни изпитвания върху завършен дял по езика и съдържат всички базисни езикови компоненти.
Национални тестове за външно оценяване – училище "ЕСПА" провежда всички предвидени по МОМН изпити за външно оценяване. Успеваемостта на децата от четвърти и седми клас отразява обективно стандарта на обучението в "ЕСПА" – до момента във всички випуски всички ученици са показали отлични резултати.