Организация на работа

Както и досега, учениците ще работят с А и Б преподаватели, които ще съгласуват и обединят усилията си за максимално покриване на техните нужди, оказване на съдействие и отстраняване на пропуските в хода на обучението. Функцията на А преподавателя се състои в преподаване на новия материал, въвеждане на новите понятия и работа по учебника. Той изготвя годишно разпределение и следи за изпълнението му през цялата учебна година. Всички нови граматически категории се въвеждат от А преподавателя. В съответствие с преподавания в А часовете материал Б преподавателят упражнява, затвърждава знанията на учениците и следи, че всички усвояват текущо материала. Б преподавателите работят не само с работната тетрадка, но също така и с допълнителни материали и учебни помагала. Целта им е надграждане и автоматизация на знанията на учениците. Нова лексика се преподава както от А, така и от Б преподавателите. Между А и Б преподавателите има ежедневна комуникация с цел съгласуване на работата и взаимно допълване.

Специализиран целогодишен курс Pitman-  Това е първият от етапите  на подготовката за изпит Pitman и е изцяло интегриран в програмата за обучението по английски език. През учебната година всяка седмица учениците имат по два учебни часа за подготовка за успешно полагане на изпита, като работата в тези часове е специфична за всеки един учебен срок. През първото полугодие учениците се запознават с особеностите на всеки един изпитен компонент, който се отработва отделно от останалите така, че да не изпитват никакви затруднения при изпълнението на този компонент по време на изпита. По преценка на преподавателя се подават допълнителни упражнения и материали, които спомагат за изграждане на необходимите умения и техники за перфектно изпълнение на дадения изпитен компонент. През втория учебен срок в часовете по Pitman учениците се подготвят за изпълнение на изпитните компоненти в комбинация, като акцентът е върху правилното разпределение на времето за изпълнение на всеки един от тях така, че учениците да не изпитват недостиг на време по време на изпита. В часовете по Pitman учениците работят със специализирани бланки, с материали и упражнения по формат, подадени от изпитната институция. Чрез този първи етап учениците поставят основите на своята подготовка за изпита – вкарването на практически знания във формат и откриване на тънкостите и особеностите на всеки компонент.

През учебната 2011/2012 година учениците имаха и специализиран курс  по разговорен английски език с преподавател- носител на езика. Г-н Алън Колсън, впечатлен от амбициозната система на обучение, прие с радост предизвикателството да работи с децата на "ЕСПА" и да им даде частица от своите знания и умения. Г-н Колсън е  с повече от 20 години опит в преподаването на деца от детската градина до 7 клас. Негова цел е да подпомогне децата да се отпуснат в говоренето и да овладеят техники за аргументиране на английски език по различни житейски теми, близки до интересите на учениците. Часовете по разговорен английски език на г-н Колсън надграждат и развиват материала, преподаден в А и Б часовете, и създават у децата комуникативни навици и умения. Методика от състезателен и игрови характер, проектна работа и интерактивни методи са само част от техниките, които г-н Колсън ще използва в часовете си. 

Водени от максимата да създадем среда, близка до естествената езикова, и да обогатим познанията на децата по всякакви начини и през тази учебна година ще имаме часове по интерактивен английски език. Специалната за целта интерактивна дъска Active Board и софтуер към нея дава възможност на децата да се обучават според най-съвременните технологии и методи. В тези специализирани часове, преминаващи под формата на проектна работа, гледане на филми на английски език, създаване на творчески продукти, децата неусетно учат, надграждат, упражняват знанията си и не на последно място се забавляват.