Авторска образователна концепция

В "ЕСПА" чрез разкриване и оползотворяване на резервите на човешката психика постигаме по-голям ефект от учебната работа с по-малък разход на психическа енергия и време  

Училище "ЕСПА" е единственото частно училище, което работи по Авторска образователна концепция, чиято задача е да изгради нашите възпитаници като енциклопедични и многостранно развити личности, конкурентни на връстниците си по света. Всички уникални образователни и културни инициативи по АОК имат за цел да  формират у децата такава палитра от знания, умения и качества, която да ги подпомогне в тяхната най-добра реализация в бъдеще.
Авторската образователна концепция на "ЕСПА" е организирана в три образователни равнища:
Първо образователно равнище – работа по учебните дисциплини по изискванията на МОМН.
Второ образователно равнище – изграждаме нашите възпитаници като енциклопедични личности чрез множество образователни инициативи.
Трето образователно равнище – откриваме таланта на всяко дете чрез множество културни инициативи.