Уникални образователни инициативи

Темата на годината” е една от образователните инициативи по АОК в училище "ЕСПА", която обогатява общата култура на децата. Всяка учебна година  избираме тема, която дава възможност на децата да се запознаят със значими културни постижения и с делото на известни личности.

Дните на чуждоезиковите култури в "ЕСПА" са още една от уникалните образователни инициативи на училището, чрез която децата обогатяват знанията си за различни страни от Европа и света: научават много нови и интересни факти за историята и културата, природните и архитектурните забележителности, бита и традициите, великите личности и постиженията им от всяка държава. При подготовката на “Дните на чуждоезиковите култури” училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество с дипломатическите мисии на всяка една от държавите.

Културни седмици – четири пъти в годината, като във връзка с важни календарни празници организираме разтоварваща седмица, в която не преподаваме нов учебен материал, а затвърждаваме взетия до момента. Във връзка с темата на седмицата организираме разнообразни културни инициативи.

Месецът на английския език е една от уникалните образователни инициативи от авторската концепция на ЕСПА. Този месец ежегодно посвещаваме на напредъка на децата в областта на английския език. Чрез тази инициатива ние изнасяме обучението по английски език извън рамките на учебниците, като се стремим да обогатим енциклопедичните знания на учениците във всички сфери на човешкото познание, да стимулираме комуникативните умения по английски език, както и изграждането на умения за работа в екип и свободно общуване.

Петъчни празници на класовете
В края на учебната година всеки клас организира празник пред своите родители. Едно малко тържество, заредено с много положителни емоции, на което намира израз артистичността на децата.

Конкурси
Състезателният принцип е заложен в основата на образованието и възпитанието на децата в "ЕСПА". Той дава възможност за реализация на естествения стремеж на човека за изява и формира умения у децата, необходими им да израснат като конкурентноспособни личности. За постигането на образователните и възпитателни цели, които си поставяме, ние организираме годишни, месечни и седмични конкурси. Те стимулират активността на децата и поддържат интереса и стремежа им към трудолюбието.