Тема на годината

Всяка учебна година в училище "ЕСПА" е подчинена на определена тема. Тя обединява няколко форми на работа с децата: проектна работа по класове, подготовка и участие в конкурси, състезания и петъчни празници, годишна изложба и презентация на проектите, изработване на творчески продукт. Целта на образователната инициатива “Тема на годината” е децата да обогатят общата си култура, да разширят своя кръгозор, да придобият широк спектър от енциклопедични знания. Организирани в проектни групи от класните ръководители, те добиват още умения за работа в екип и организационен опит, като провокираме творческата им активност и любопитството им към света.

 

"Българските обекти в ЮНЕСКО" - 2015/2016

През тази учебна година децата в ЕСПА се запознаха с културното наследство на ЮНЕСКО. Децата се запознаха подробно с 13-те български обекта, включени в списъка на ЮНЕСКО, и вдъхновени от видяното и наученото претворяваха в картини културните и архитектурни паметници и природни феномени.

“Водата – извор на живот” - 2014/2015

От  учебната 2013/2014 година ЕСПА работи по международния проект Water - every drop counts” – една богата по своето съдържание и реализация образователна и идейна инициатива, планирана в рамките на две учебни години. На работата по проекта ще бе подчинена и Темата на годината, естествено продължение на дейностите, свързани с формиране на научни знания за водата на английски език. Учениците продължиха да развиват езикови базови умения: четене, писане, говорене и разбиране на английски език. Те се упражняваха в Theory, Practice и Fun.

"Водата – всяка капчица е важна" -2013/2014 г.

Темата  е част от двугодишния международен проект, по който участваме заедно с Гърция, Румъния, Португалия, Турция, Хърватска и Испания. Децата откриха и научиха интересни факти за водата от различни сфери на живота: „Водата в историята и географията”, „Водата в литературата и изкуството”, „Водата в екологията и науката”.

 

“Българските църкви и манастири” част от проект “България – през погледа на децата от ЕСПА” - 2012/2013 г.

През учебната 2012/2013 година децата в ЕСПА се запознаха с ролята на българската църква и манастирите за духовното развитие на българския народ през вековете.  Научиха се да различават особеностите на църковната архитектура и нейното презназначение. Проследиха житията на най-известните български православни светци. Посетиха най-големите български манастири и научиха за ролята им на духовни и културни центрове.


“Българското Възраждане” - 2011/2012 г.

През учебната 2011/2012 година децата в ЕСПА се запознаха динамичните процеси на Българското възраждане. Проследиха основните етапи и насоки във Възрожденската ни култура, промените в духовната област и борбите за българска просвета и църковна независимост. Съпреживяваха трудния път към свободата на България и героичната саможертва на хилядите българи, отдали живота си за възстановяване на българската държава.

Делото на Св. Св. Кирил и Методий - 2010/2011 г.

Тема на годината през учебната 2010-2011 година беше делото на Св. Св. Кирил и Методий.
Децата се запознаха с най-важните факти от тяхната книжовна и просветителска дейност, научиха как е била създадена и разпространена славянската азбука и каква е ролята на учениците на Кирил и Методий за съхраняването и обогатяването на славянската книжнина. В хода на оживена дискусия децата разбраха защо за славянските първоучители е било толкова трудно да се противопоставят на триезичната догма. Учениците от пети клас пресъздадоха тържественото освещаване на славянските книги от папа Адриан ІІ в Рим през 867 г. и с огромен ентусиазъм разучиха и поднесоха в оригинал някои от най-важните текстове на книжовната ни традиция. По-малките ученици проследиха мисията на светите братя в останалите славянски страни и обсъдиха как ги почитат другите народи. Във връзка с работата по темата на годината всички ученици посетиха някои от най-известните книжовни центрове в нашата страна.

На 11 май 2011 г. по случай празника на светите братя Кирил и Методий, просветители и първоучители на българския народ, и по повод патронния празник на Националната библиотека “Св.Св. Кирил и методий”, се състоя тържествен концерт, на който децата от подготвителния клас на училище "ЕСПА" изнесоха рецитал от стихове и песни, посветени на делото на солунските братя, обявени за покровители на Европа. Тържеството се състоя в централното фоайе на Националната библиотека.

Децата от ателиетата по приложни изкуства, текстил, живопис и графика претвориха в мозайки, рисунки върху коприна, акварели и линогравюра образите на славянските първоучители, символиката на старобългарската азбука и средищата на нашата книжовност. Изложбата от детските творби под наслов „Делото на Св.Св. Кирил и методий през погледа на децата от "ЕСПА” бе експонирана в Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”.

 

Величието на Древна Тракия - 2009/2010г.

Тема на годината в "ЕСПА" през 2009-2010 учебна година бе величието на Древна Тракия.
Децата се запознаха с културно-историческото наследство на древните траки - разискваха оживено строежа и функциите на най-интересните скално-изсечени комплекси и паметници от Родопите и Странджа планина, проследиха развитието на мегалитната култура в тракийските земи и археоастрономическите познания на древните траки, обсъдиха ролята и значението на храма в живота на древнотракийското общество и развитието на храмовата архитектура в тракийските земи.

В процеса на своята работа децата обогатиха познанията си за вярата на траките, за най-интересните древнотракийски ритуални практики, за представителните гробници от „долината на тракийските царе” и потърсиха отговора на въпроса в какво се състоят приликите и разликите между египетските пирамиди и тракийските царски гробници. Подготвиха специални презентации за Казанлъшката и Свещарската гробници, които са включени в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.
Учениците имаха възможност да научат повече за тракийските съкровища от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и Рогозен и да разберат начина, по който древните траки са изработвали тези толкова изящни съдове и накити.
В края на годината децата представиха на сцена някои от най-интересните елементи от древнотракийското културно наследство, запазени и до днес в кукерските маскарадни игри и в нестинарския танц, обявен от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство.

Успешното завършване на работата по темата на годината бе отбелязано с експозиция на изработените от децата в ателиетата по приложни изкуства, текстил, живопис и графика художествени творби с различни техники - рисунки върху коприна, керамика и дърво, графика и живопис. Изложбата бе представена в зала „България” в рамките на софийските музикални седмици.

 

Български творци – 2008/2009 г.

Темата на годината ”Български творци” имаше за целта да запознае децата със значими личности от българската история, култура и общественополезно дело, които са допринесли най-много за развитието на българската нация и държава. Спряхме се на първите десет, посочени в националното допитване, организирано от БНТ.  България обаче има много повече изявени личности в различни области – култура, спорт, наука, които допринасят за издигането на авторитета на страната ни. През цялата учебна година децата на "ЕСПА" имаха възможност да се запознаят с бележити български учени, писатели, музиканти, артисти, художници, спортисти, които с  творчеството си са допринесли за развитието на страната и популяризирането на българската култура.

Всеки клас работеше в отделна област, в която трябваше да избере личностите, които ще изучи и представи. Целта беше децата да се научат да идентифицират личностите и да правят верни асоциации с техните постижения.


Великите българи – 2007/2008 г.

Темата на годината ”Великите българи” посветихме на значими личности от българската история, култура и общественополезно дело, които са допринесли най-много за развитието на българската нация и държава. Подбрахме десет основни личности, но децата се запознаха и с много други именити българи – техни съратници и съвременници, както и с личности с общоевропейско значение, чието дело е свързано с дейността на великите българи. 

Всеки клас избра един от десетимата велики българи и изучи както житейския му път, така и дейността му като обществена и политическа фигура. Целта беше децата да се научат да идентифицират личностите и да правят верни асоциации с техните постижения. Всеки клас имаше своя седмица, в която  представи информация за своя избраник и запозна останалите ученици с неговото дело. Информацията, с която децата работеха,  беше поднесена по артистичен и забавен начин на традиционното петъчно шоу.

Посетихме музеи, театрални постановки и филмови прожекции, посветени на великите българи. Организирахме екскурзии до региона, в който е роден и се е формирал като личност всеки един от тях.


Европейскaтa културa – 2005/2007 г.

Годината на европейските култури е посветена на изучаването на езика, бита и културата на страните от Европейската общност. Работата по подготовката й има за цел да обогати кръгозора на децата и да стимулира желанието им за изучаване на чужди езици. Децата сами ще намират и изследват материали, свързани с историята, географията, културата на съответната страна. През втората година децата се запознаха с богатата европейска литература, произведения и автори, на които бяха посветени много индивидуални техни проекти.