Месец на английския език

Месецът на английския език ежегодно посвещаваме на напредъка на децата в областта на английския език. Чрез тази инициатива ние изнасяме обучението по английски език извън рамките на учебниците, като се стремим да обогатим енциклопедичните знания на учениците във всички сфери на човешкото познание: да стимулираме комуникативните умения по английски език, както и изграждането на умения за работа в екип и свободно общуване.
 
Всяка една дейност през месеца е прецизно подбрана с цел да стимулираме индивидуалните качества на всяко дете:
-  индивидуален проект- стимулира творческата активност на децата и ги насочва  към пълноценно използване на времето у дома;
- отборен проект- създава благоприятна среда, която да мотивира учениците да съгласуват и обменят идеи и изгражда у тях умения за работа в екип;
- викторини- стимулират любознателността на учениците и стремежът им за нови знания;
- дискусии- развиват комуникативните умения на учениците и изразяването им на английски език;
- петъчен празник- децата добиват опит за изява пред публика;
- срещите с представители на дипломатически мисии- изграждат умения за свободно общуване с едни от най-ярките личности на нашето съвремие и развиват у децата усета за изтънченост и стил. 

През целия месец цари дух на напрегната надпревара, спортсменство и обмен на идеи, защото всяко дете от "ЕСПА" мечтае да бъде победител в месеца и носител на едно от най-престижните отличия на "ЕСПА" - „Стипендия по английски език - Нели Радева”.