Екип директори

Учебна дейност  начално училище - Даниела Данчева (в "ЕСПА" от 1994 г.)

Учебна дейност  основно училище - Ирена Милушева (в "ЕСПА" от 1998 г.)

Заместник-директорите по учебната дейност отговарят за цялостната организация на учебно-възпитателния процес в "ЕСПА". Контролират ефективното провеждане на учебната работа и всички образователни инициативи по Авторската концепция. Следят за спазването на всички срокове по планираните дейности и текущата работа на методическите ръководители. Провеждат седмичните работни срещи на екипите  и контролират работата им.