Транспорт

"ЕСПА" може да осигури спокойствие и сигурност на децата и родителите при спазване на следните правила:
 - Бусовете на "ЕСПА" не изчакват закъснели деца. Всяко закъснение нарушава графика и ощетява останалите ученици. За Ваше спокойствие бъдете на мястото винаги две минути по-рано от посочения час.
 - Вечер детето се посреща от възрастен /родител или упълномощено лице/.
 - Ако няма кой да го посрещне на спирката, то остава в буса и ще бъде върнато в "ЕСПА".
 - Ако детето е чакано от човек, който не ни е представен предварително, няма да го предадем до установяване на връзка с родителя.  
 - По изрично желание на родителя и след подписана декларация детето може да се прибира само.
 - Родителят носи отговорност за живота и здравето на детето си, след като то напусне буса на "ЕСПА".

Отговорност на родителя e при отсъствие на детето да уведоми шофьора своевременно, както и за конкретния ден, в който ще го взима отново.

В бусовете на "ЕСПА"  детето е необходимо да  спазва стриктно следните правилата:
 - Качва се и слиза внимателно (без блъскане). Проявява кавалерско отношение.
 - Всяко дете сяда на определеното му  място.
 - Поставя предпазния си колан и  не го откопчава до момента на слизането.
 - Не се изправя по време на движение и не се обръща назад.
 - Говори тихо. Шумът разсейва шофьора и му пречи.
 - Пази чистота в буса. Не консумира храна. Не опира обувките си в дамаската.     
 - Не отваря прозорците на буса.

Във всеки бус има придружител, който следи за реда, съдейства на децата при слизане и качване в буса и при необходимост осъществява  връзка с родителите по време на маршрута.

При системно нарушаване на реда в буса от детето училището налага следните санкции: предупреждение за лишаване от транспорт; временно лишаване от транспорт (3 учебни дни); лишаване от транспорт за целия учебен срок.